Cổ đông

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019

By : 167 Views24/06/2019

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019

BB+ Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

BB+ Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thư mời và giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

By : 140 Views18/06/2019

Thư mời+ ủy quyền ...Đọc Thêm

Xem thêm

Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

By : 144 Views17/06/2019

Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên 2019

Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên 2019 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị Quyết HĐQT thông qua danh sách ứng cử TVHĐQT và Ban kiểm soát

By : 132 Views17/06/2019

Nghị Quyết HĐQT thông qua danh sách ứng cử TVHĐQT và Ban kiểm soát

Thong qua danh sách đề cử thành viên HĐQT VÀ BKS

Thong qua danh sách đề cử thành viên HĐQT VÀ BKS ...Đọc Thêm

Xem thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

By : 157 Views10/06/2019

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo ngày chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên 2019 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thương niên 2019

By : 171 Views08/05/2019

thông báo chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên 2019 ...Đọc Thêm

Xem thêm

báo cáo thường niên 2018

By : 198 Views09/05/2019

báo cáo thường niên 2018

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thương niên 2019

By : 172 Views08/05/2019

Thông báo chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thương niên 2019

Chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp ĐHĐCĐ năm 2019

Chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp ĐHĐCĐ năm 2019 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thay đổi đang ký kinh doanh tại chinh nhanh yên bái

By : 194 Views25/04/2019

Dang ký KD chi nhanh 24042019 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 1.2019

By : 169 Views25/04/2019

Báo cáo tài chính quý 1.2019

BCTC quý 1-2019 (1)

BCTC quý 1-2019 (1) ...Đọc Thêm

Xem thêm
123