Hình ảnh ĐHĐCĐ năm 2019

Ngày 24/06/2019 Đại hội đồng cổ đông thườn niên 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp, những hình ảnh tại đại hội.

Tin Liên Quan