Tin tức

Hình ảnh ĐHĐCĐ năm 2019

By : 191 Views25/06/2019

Hình ảnh ĐHĐCĐ năm 2019

Ngày 24/06/2019 Đại hội đồng cổ đông thườn niên 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp, những hình ảnh … Đọc thêm » “Hình ảnh ĐHĐCĐ năm 2019”

Ngày 24/06/2019 Đại hội đồng cổ đông thườn niên 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp, những hình ảnh tại đại hội. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019

By : 153 Views24/06/2019

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019

BB+ Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

BB+ Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thư mời và giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

By : 128 Views18/06/2019

Thư mời+ ủy quyền ...Đọc Thêm

Xem thêm

Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

By : 131 Views17/06/2019

Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên 2019

Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên 2019 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị Quyết HĐQT thông qua danh sách ứng cử TVHĐQT và Ban kiểm soát

By : 120 Views17/06/2019

Nghị Quyết HĐQT thông qua danh sách ứng cử TVHĐQT và Ban kiểm soát

Thong qua danh sách đề cử thành viên HĐQT VÀ BKS

Thong qua danh sách đề cử thành viên HĐQT VÀ BKS ...Đọc Thêm

Xem thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

By : 144 Views10/06/2019

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Đơn xin từ nhiệm của TV HĐQT và BKS

By : 111 Views04/06/2019

Đơn xin từ nhiệm của TV HĐQT và BKS

Đơn xin từ nhiệm TVHDĐQTBKS

Đơn xin từ nhiệm TVHDĐQTBKS ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo ngày chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên 2019 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thương niên 2019

By : 163 Views08/05/2019

thông báo chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên 2019 ...Đọc Thêm

Xem thêm

báo cáo thường niên 2018

By : 185 Views09/05/2019

báo cáo thường niên 2018

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thương niên 2019

By : 159 Views08/05/2019

Thông báo chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thương niên 2019

Chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp ĐHĐCĐ năm 2019

Chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp ĐHĐCĐ năm 2019 ...Đọc Thêm

Xem thêm